HALKLA İLİŞKİLER

Halkla ilişkiler; araştırma, üst yönetime danışmanlık, erken uyarı ,iletişim gibi temel görevleri bulunmaktadır. Bunların yanında bugün profesyonel düzeyde yürütülen önemli uygulama alanları da vardır. Medya ilişkileri, finansal ilişkiler, kamusal işler, kriz yönetimi, lobicilik bu uygulama alanlarından bazılarıdır. Ayrıca; kriz yönetimi, itibar yönetimi,pazarlama iletişimi, sponsorluk, kurumsal sosyal sorumluluk, etkinlik yönetimi, kurumsal kimlik ve imaj, çalışan/üye ilişkileri ve toplumla ilişkiler de halkla ilişkilerin uygulama alanlarındandır.


KURUMSAL STRATEJİ PLANLAMASI

Stratejik marka planlaması; kurum değerlendirmesinin yapılmasının ardından ürün veya hizmetlerin pazardaki konumuna bakılması, pazar analizi ve marka çalışmalarınızın yapılması, marka değerinin arttırılması gibi süreçleri kapsar.

Bir marka yaratma sürecinde markanın konumlandırmasından, sesleneceği dile kadar her detay ince ince düşünülür ve bu markanın tüm kurumsal kimliğine tesir eder. Hedef kitlenin analizi, markanın hikayesi gibi detaylar marka danışmanlığı süreci boyunca en doğru kimliğin oluşturulmasında oldukça etkili etmenlerdir. Marka danışmanlığı yalnızca bir kere yapılan bir hizmet değildir. Müşterilere marka danışmanlığı verirken, bunun devamlılığına da çok önem verilmelidir. Marka kimliği oluştururken verilecek olan hassasiyet; kimliğin sürdürülebilirliği için de verilmeli; marka için oluşturulacak dijital yol ve sosyal medya stratejileri için devam ettirilmelidir. Çünkü bir marka imajının oluşabilmesi için devamlılık ve tutarlılık şarttır. Bu bilinçle atılan ilk adımdan itibaren markanın tüm iletişim süreçlerine dokunulmalı, en doğru marka konumlandırması için çalışılmalıdır.

Hedef kitle ve pazar hakkında genel analizleri yaptıktan sonra; yeni trendler ve dalgalanmalar da göz önünde bulundurulmalı; marka için en doğru rota belirlerlenmeli, sürekli takip ve çalışma ile yaratılan olumlu etkileşimin sürdürülmesini sağlanmalıdır. Stratejik marka danışmanlığı ancak bu şekilde başarılı olabilen bir süreçtir. 


İŞ GELİŞTİRME

İş Geliştirme bir yaygın ifade ile Business Development, bir firmanın müşterilerinden, hizmet verdiği piyasalardan, çalışanlarından ve ilişkilerinden uzun vadeli katma değer yaratılmasıdır. İş Geliştirme ana hatlarıyla, potansiyel iş fırsatlarının değerlendirilebilmesi için analitik hazırlıkların yapılması, işlemlerin sırasıyla belirlenmesi, uygulanması, desteklenmesi ve takip edilmesini içerir. Başka bir ifadeyle İş Geliştirme, hali hazırda devam etmekte olan bir işi, daha üst büyüme seviyelerine ve sürekli olabilecek bir biçimde taşımayı amaçlayan, işletmenin ve iş yapış biçimlerinin belirli bir analiz safhasından sonra, yeni iş fırsatları geliştirme ve sonrasında bu yeni iş fırsatlarını sahada uygulama bölümlerinden oluşur.

İş Geliştirme girişimcilik, stratejik yönetim, satış yönetimi, pazarlama yönetimi ve stratejik ortaklıklar yaklaşımlarını şemsiyesi altına alır. Hedefleri arasında firma gelirlerini sürekli biçimde arttırma, mevcut ürünleri geliştirme, piyasalara uygun yeni ürünler sürme, yeni pazarlar bulma ve penetrasyon, mevcut pazarlarda yeni kullanıcılara ulaşma, dikey ve yatay entegrasyonlar ile karlılık maksimizasyonu vardır.


KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Günümüzün küreselleşen dünyasında kurumsal sosyal sorumluluk işletmeler açısından bir gereklilik haline gelmiştir. Toplumdan aldığını topluma geri vermek ve işletmenin faaliyetlerinde toplum yararını gözetmesi ilkelerine dayanan kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı, işletmelerin ürettikleri ürün ve hizmetleri en iyi şartlarda pazarda tanıtmaları ve marka imajını güçlendirmeleri açısından önemli bir yere sahiptir. Rakiplerinden farklılaşmak isteyen işletmelerin marka imajlarını da farklılaştırmaları gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında kurumsal sosyal sorumluluk, farklılık yaratmak için geçerli bir uygulama olarak görülmektedir. Bir marka, toplumsal sorunlara getirdiği çözümler ile marka imajını geliştirebilmekte ve ürettiği ürün ve hizmetlere kattığı ek değer sayesinde benzerleri arasında fark edilebilir hale gelmekte ve daha fazla tercih edilebilir olmaktadır.    


KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ

Rekabetçi avantaj açısından kurumların sahip oldukları soyut değerler, somut değerlerden daha önemli hale gelmiştir. Kurumların sahip olduğu en önemli soyut değerlerin başında gelen itibar, kurumun paydaşları ile olan ilişkilerinde stratejik bir anlam ifade etmekte ve bu paydaşlar nezdinde farklılaşmada önemli bir rol üstlenmektedir. İtibar kurumun karşı karşıya kaldığı tüm risklerden etkilenmektedir. Bu doğrultuda kurumlar, sürekli değişik risklerin altında olan itibarlarını korumak için ileriye dönük stratejik bir bakış açısıyla kurumun tüm fonksiyonlarını kapsayan sistemli çalışmalar gerçekleştirmeli; kendilerine özgü bir kurumsal risk yönetim planı geliştirmelidir. Bu noktada kurumların halkla ilişkiler çabaları,  kurumun paydaşları ile olan çift yönlü, tutarlı ve sürekli iletişim sağlama becerilerinden ötürü itibar riski yönetim sürecinin her aşamasında amaçların gerçekleştirilmesi açısından önemli bir rol üstlenmektedir. 


WEB SİTESİ İÇERİK YÖNETİMİ

Web siteleri, kurumlar ile hitap ettikleri hedef kitle arasında köprü işlevi görmektedir. Bu nedenle, web sitelerinin, kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda sağladığı hizmetlerin doğru ve etkili bir biçimde sunulabilmesi; hedef kitlenin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilmesi; kolay erişilebilir ve kullanılabilir olması beklenmektedir. Kurum internet sitelerinin kullanılabilir olması, hedef kitlenin internet sitesini etkin, verimli ve memnuniyet verici olacak olacak şekilde kullanabilmesini ifade etmektedir. Web sitesini dinamik, sürdürülebilir ve etkili kılmanın yolu ise düzenli olarak içerik üretiminden geçmektedir. İçerik üretimi zaman içerisinde yönetimi sağlanabilecek devamlı bir iş akışı kurmak adına planlama yapılması gereken bir süreçtir. Web sitesi içerisine yerleştirilen bir blog bölümü bu anlamda oldukça etkili olacaktır.

Sunulan ürün ve hizmetin web sitesi aracılığıyla kurumsal itibar ile bütünleştirilmiş biçimde pazarlamaya destek olmaktadır. İçerik pazarlaması, müşterilere katma değer sağlayarak markanın müşterilerin hayatında bir rol kazanmasıdır. Geleneksel pazarlama yöntemleri ile sağlanması daha zor olan sadakat duygusu içerik pazarlaması yöntemleri ile yakalanabilmektedir. Kullanıcısının ilgisini çeken, paylaşılma isteği uyandıran ve kullanıcının hayatına katkı sağlayan güçlü içerik kraldır.Step Media ekibi olarak; kurumunuzun ihtiyaçlarını anlamak ve ihtiyaçlarınıza özel içerikler ürerek; markanızı müşterilerinizin gözünde bir adım öteye taşımanıza yarımcı oluruz.


SOSYAL MEDYA İÇERİK YÖNETİMİ