PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Pazarlama iletişimi, kurum içi ve kurum dışında yer alan taraflar arasında süregelen, istek ve ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla; hedef kitleye ulaşmayı hedefleyen, dinamik bir yapıya sahip olan, hatırlatıcı, bilgi verici, ikna edici ve bir marka imajı yaratmaya yarayan mesaj alışverişlerinin yönetim sürecidir. İletişimi mesajı gönderen ve alıcılarından oluşan tarafları arasında süregelen mesaj alışverişi olarak ifade edilirken markaları birer kaynak, pazarlama iletişimi ve reklam çabalarını da iletişim sürecinin birer unsuru olarak değerlendirmek mümkündür. 

Pazarlama iletişimi karması elemanları, reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma, sponsorluk, doğrudan pazarlama ve sergiler ve fuarlar ve dijital iletişimden oluşur. Pazarlama iletişimi karması oluşturulurken dikkate alınması gereken iki tip strateji bulunmaktadır; itme ve çekme stratejisi. Her bir strateji için oluşturulacak karmada göz önünde bulundurulacak hususlar farklılık göstermektedir. İtme stratejisi dağıtım kanalları vasıtasıyla markaların nihai tüketicilere ulaştırılmasını ifade eder. İşletme çekme stratejisini kullanarak nihai tüketicileri özellikle reklam ve tüketicilere yönelik satış tutundurmadan oluşan pazarlama iletişimi faaliyetlerini kullanarak da ürünün satın alınmasına teşvik eder. 

Pazarlama iletişimi, pazarlama konularında anlatılan pazarlama karması (pazar sunumu) elemanlarından bir tanesi olarak ifade edilmekle birlikte ayrıca kendi içerisinde de alt elemanlara sahiptir. Reklamın temel amaçları bilgi vermek, ikna etmek, hatırlatmak ve pekiştirmektir. Kişisel satış, pazarlama iletişimi elemanları içerisinde özellikle endüstriyel hedef kitlelere yönelik olarak kullanılmakta olup satıcı ile potansiyelalıcının yüz yüze geldiği iletişim çabalarını ifade eder. Halkla ilişkiler, kâr amacı güden ya da gütmeyen kurumların ya da bireylerin amaçlarına ulaşması nda etkili olabilecek gruplar ile ilişkilerini düzenlemeye yönelik pazarlama iletişimi faaliyetidir. Step Media olarak ana faaliyet alanlarımızdan pazarlama iletişimi çalışmaları ile kurumunuza değer katarız.    


KANAL YÖNETİMİ

Günümüzde yaşanan toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik ve teknolojik oluşum ve değişimler nedeniyle kurumlar giderek artan küresel rekabet ortamında faaliyet göstermektedir. Bu değişimler bazı işletmeler için fırsatlar yaratırken bazıları için tehdit oluşturmaktadır. Küçük, orta ya da büyük her boyuttaki işletme için bu değişimleri fırsata dönüştürmek ancak iyi bir pazarlama yönetimi ile mümkündür. Bu noktada, yaşanan değişim ve oluşumların tüm boyutlarıyla analiz edilerek, kurumların amaçlarına uygun olarak pazarlama faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve denetimi iflletmeler için önem taşımaktadır. Özellikle günümüzün bu yoğun rekabet ortamında, farklı beklentilerde çok farklı istek ve ihtiyaçları olan tüketicilerin sayısı hızla artmaktadır. 

Kurumlar için farklı tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının belirlenip değerlendirilmesi önemlidir. Ancak bu yolla işletmeler tüketicilerle uzun dönemli kârlı değişim ilişkileri kuracak pazarlama stratejileri geliştirebilirler. İletişim kanalı mesajın kaynak ya da göndericiden alıcıya yolculuk yöntemidir. İletişim sürecinde kişisel ya da kişisel olmayan kanallar kullanılabilir. Kişisel iletişim kanalları hedef kişi ya da gruplarla doğrudan ve yüz yüzedir. Satış elemanları bir alıcıya satış mesajlarını gönderirken kişisel iletişim kanallarını kullanırlar. Kişisel olmayan iletişim kanalları kitlesel iletişim kanalları olarak bilinir ve mesaj birçok insana televizyon, radyo, gazete gibi kitlesel kanallar aracılığıyla bir defada gönderilir. Step Media olarak kanal yönetimi noktasında kurumunuza profesyonel olarak katkı sağlarız. 


KURUMSAL KİMLİK YÖNETİMİ

Kurumların sahip olduğu en önemli soyut değerlerin başında gelen itibar, kurumun paydaşları ile olan ilişkilerinde stratejik bir anlam ifade etmekte ve bu paydaşlar nezdinde farklılaşmada önemli bir rol üstlenmektedir. İtibar kurumun karşı karşıya kaldığı tüm risklerden etkilenmektedir. Bu doğrultuda kurumlar, sürekli değişik risklerin altında olan itibarlarını korumak için ileriye dönük stratejik bir bakış açısıyla kurumun tüm fonksiyonlarını kapsayan sistemli çalışmalar gerçekleştirmeli; kendilerine özgü bir kurumsal risk yönetim planı geliştirmelidir. Bu noktada kurumların halkla ilişkiler çabaları, kurumun paydaşları ile olan çift yönlü, tutarlı ve sürekli iletişim sağlama becerilerinden ötürü itibar riski yönetim sürecinin her aşamasında amaçların gerçekleştirilmesi açısından önemli bir rol üstlenmektedir.

Genel anlamıyla kurumsal kimlik, bir kuruluşun görsel ve fiziksel özellikleriyle kurum kültürü, kurum felsefesi gibi soyut nitelikleri oluşturur. Bununla birlikte kurumun logosu, amblemi ve diğer tanıtıcı işaretleri, bina tasarımı, iç ve dış düzeni, reklam ve diğer iletişim etkinlikleri, tabela ve pano gibi dış cephe işaretleri, flamaları, arabaları, çalışan giysileri, kimliği oluşturan öğelerin yalnızca birkaçıdır. Tüm bunlara bakıldığında kurumsal kimlik için, “görsel bütünlük” tanımı yapılabilir. Görsel bütünlük, kurumun kendini nasıl göstermek istediğiyle bağlantılıdır. Bu aynı zamanda güç demektir ki, bu güç kurum imajını da kapsamaktadır. İmaj, görsel bütünlük anlatılarının, dışarıdan nasıl algılandığı olgusudur. Kurumsal kimlik ve örgütsel imaj çalışmaları tam bu noktada önem kazanmaktadır. Çünkü tüketici zihninde oluşan olumsuz bilgi ve inançları yıkmak, değiştirmek çok zor bir iştir ama imkânsız değildir. Kurum imajını olumlu bir biçimde şekillendirebilmek için aşağıdaki girdilere ihtiyaç duyar. Bunları;

  1. Bilgi, 
  2. Görsel bütünlük, 
  3. Öz güven, 
  4. Feedback oluşturmak ve yorumlamak, 
  5. Kararlılık olarak sıralayabiliriz. 

Step Media olarak kurumsal kimlik çalışmalarınız için fikirlerin sentezlenmesinden gerekli basılı ve dijital materjalin hazırlanmasına kadar tüm sürecinizde sizinle birlikte koşmaya hazırız.


PAZARLAMA YÖNETİMİ